Cooperació Marroc

Un món més interconnectat  on els fluxos migratoris es diversifiquen i consoliden, fa que aparegui un nombre creixent de problemes socials que requereixen un abordatge transnacional.

En el cas de les migracions de menors no acompanyats del Marroc cap a Europa, una forma efectiva de fer-ho és treballant en la societat d'origen de les migracions, de forma preventiva o reparadora,  amb el compromís dels actors locals.  Aquesta realitat obre oportunitats que no es coneixen amb acords governamentals sinó en codesenvolupament i cooperació entre societats civils.

És per aquest motiu que el model de cooperació internacional del Casal no té vocació d'executar directament projectes socioeducatius d'atenció als usuaris, ans al contrari, pretén donar suport a iniciatives de la societat civil, intercanviant i transferint metodologies de projectes, buscant un efecte durador sobre els infants i famílies que hi participen i sobre les polítiques públiques del territori.

L’estratègia d'intervenció al Marroc està profundament marcada per la realitat dels projectes socials i educatius que l'organització gestiona a Catalunya i centrada en buscar sinergies amb la realitat dels participants al Casal procedents de processos migratoris.

Al Marroc, aquesta sinergia es concentra principalment al barri Beni Makada de Tànger (des de l’any 2000) - i puntualment a Casablanca, amb la voluntat de no dispersar l’impacte.


Els projectes del Casal al Marroc tenen tres objectius principals :

 • Fomentar un fort impacte en la millora de les oportunitats socials , formatives i d'inserció de nens i nenes , joves i famílies de les comunitats suburbanes de Tànger , on es concentra l'exclusió social o les situacions de risc social determinades per factors d'exclusió específics ( mares solteres , nens del carrer , toxicòmans ... )

 • Reforçar la capacitat de gestionar i executar un nombre creixent de projectes socials generant d'aquesta manera capacitats en xarxa , a les entitats locals comunitàries , mitjançant experiències d'assessorament tècnic i institucional .

 • Impulsar la consolidació i la vertebració del sector social a Tànger afavorint l'articulació d'iniciatives de la societat civil amb les polítiques socials emergents al país.
   

Les actuacions es concreten en:

 • Incorpora Marroc
  Dinamització d’una xarxa d’entitats a Tànger i a Casablanca per a fomentar la inserció professional de col·lectius en situació d’exclusió social

 • AFAK
  Generar i desenvolupar un model d’educació no formal, iniciació professional i inserció laboral de joves en aliança amb el Ministeri d’Educació
 • Educare
  Promoció d’iniciatives d’economia social en el marc de projectes socioeducatius

 • Prodima
  Promoció dels Drets i la Igualtat de les mares en barris perifèrics de Tànger

Consulta aquí la resta de projectes del Casal

Altres