OFERTA DE TREBALL

  REF.: 1908EVS

  Educador/a per al servei de Vincles a Salt

  Tipus d'oferta de treball
  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.

  Experiència

  Mínim 1 any d’experiència.

  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)

  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb petita infància i famílies en desavantatge social

  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.

  Experiència i coneixements en educació amb petita infància (0 a 3 anys).

  Experiència en la redacció i seguiment de projectes, realització de memòries. Bona expressió escrita.

  Experiència de coordinació i treball en xarxa amb projectes, serveis i recursos amb les xarxes locals del territori, en clau de treball comunitari.

  Capacitat relacional i de comunicació.

  Experiència en coordinació d’equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

  Competències

   

  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.

  Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius

  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.

  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.

  Dinamisme i autonomia.

  Capacitat relacional i de comunicació.

  Capacitat de dissenyar i executar activitats grupals d’orientació i millora de les habilitats parentals i pautes de criança.

   

  Feina

  Realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives.

  Intervenció socioeducativa en grup i individualment.

  Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).

  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.

  Execució i avaluació de projecte socioeducatiu per a infants i famílies.

  Detecció i prevenció de situacions de risc i d’exclusió social dels infants i les famílies.

  Disseny i execució d’activitats de promoció del desenvolupament global de l’infant.

  Disseny i execució d’activitats compartides entre infants i famílies per tal de potenciar el vincle mutu, orientar en pautes de criança i incrementar la seva xarxa social.

  Organització d’espais grupals d’orientació i intercanvi per a famílies.

  Realització de l’acompanyament socioeducatiu i tutories de famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora.

  Coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).

  Horari
  30 hores setmanals.
  Sou brut
  1.323,52 € brutos mensuales por 12 pagas.
  Incorporació
  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.

  No es podran respondre consultes particulars o específiques.

  Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.

  Només e donarà resposta als candidats entrevistats.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus