OFERTA DE TREBALL

  REF.: 2104ELR

  Tècnic/a d’orientació laboral pel servei de LÀBORA al barri del Raval (Barcelona)

  Formació

  Titulació universitària en Educació Social, Psicologia o altres estudis equivalents del camp social.

   

  Experiència
  • Experiència mínima d’un any en el treball educatiu amb persones en risc social.
  • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb persones en desavantatge social.
  • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials principalment els relacionat amb els serveis de la ciutat de Barcelona. 
  • Coneixement general del context empresarial i social de la ciutat de Barcelona.
  • Coneixement del treball per competències.
  • Alt nivell de coneixement de l’entorn Google Workspace.
  • Alt nivell d’experiència en la gestió de base de dades i Excel. 
  • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
  Competències
  • Habilitats comunicatives per tal d’ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció del/la interlocutor/a.
  • Treball en equip, per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona.
  • Gestió emocional, per tal de fer sostenible l’atenció a les persones des d’un posicionament empàtic.
  • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
  • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
  • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
  • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per persones en risc social.
  • Capacitat  per a la gestió i organització  d’itineraris d’acompanyament  laboral.
  • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d'imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.
  Feina
  • Acollida dels/les participants: dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al programa que es concreten en un compromís de participació. 
  • Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional: realitzar accions d’atenció individualitzada (principalment) que facilitin el disseny i el desplegament d’un projecte professional propi.
  • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant en el marc del propi programa com a través d’autocandidatura).
  • Identificació de necessitats en relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants: analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses i participar activament en el disseny d’ajustos i propostes de millora.
  • Coordinació: promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el programa (serveis socials, equip tècnic, oficina tècnica làbora, altres recursos de ciutat, etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació.
  Horari
  40 hores
  Sou brut
  1.799,98€
  Contractació

  ESPECIFICITATS DEL CONTRACTE  substitució per maternitat amb un contracte d’interinatge amb una durada aproximada fins novembre 2021.

  Altres

  Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

  Presentació de candidatures fins
  Oferta en PDF
  Seus