Com combatre l'absentisme escolar?

7/02/2023

 

A Catalunya tots els infants i adolescents tenen dret al màxim nivell d’educació possible des que neixen, així com a rebre una educació integral i de qualitat, tal com recullen la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència i la Llei d’educació. Pel que fa als deures, l’alumnat té l’obligació d’assistir a classe, i els Ajuntaments han de vetllar pel compliment de l’escolaritat obligatòria. Tot plegat és clau per garantir la universalitat, l’equitat i la integració de tots els col·lectius, un dels principis rectors del sistema educatiu.

Què és l’absentisme escolar?

La paraula absentisme es fa servir en referència a situacions diverses, que la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència defineix així:

No escolarització

Es dona quan els progenitors o els tutors de l’infant o adolescent no fan els tràmits necessaris per garantir-li una plaça escolar, sense un motiu justificat.

Absentisme

Es dona quan l’alumne no assisteix a classe sense justificació. Es diferencia el tipus d’absentisme en funció de la manca d’assistència de l’alumne.

Absentisme puntual o esporàdic: L’absència es dona en menys del 5% de les classes sense justificació.

Absentisme moderat: L’absència es dona entre el 5% i el 25% de les classes sense justificació.

Absentisme greu, regular o crònic: L’absència es dona en més del 25% de les classes sense justificació.

Abandó escolar

Es produeix en el moment en què l’alumne deixa d’assistir a classe de forma indefinida i sense justificació.

Quines són les causes de l’absentisme escolar?

Hi ha diverses situacions que poden provocar l’absentisme escolar, i aquestes s’engloben en quatre factors de risc que poden influir simultàniament.

Personals: Els problemes de salut; una autoestima baixa; tenir poca tolerància a la frustració; la manca d’habilitats socials; tenir poques expectatives en els estudis; sentir poca vinculació a l’escola o l’institut o no adaptar-se a les normes. 

Familiars: Les dificultats socioeconòmiques de la família per tirar endavant, l’ambient familiar complex; els canvis de residència; les dificultats en la relació amb els pares i els problemes relacionals entre la família i el centre educatiu.

Contextuals: L’alumne es relaciona amb companys i companyes absentistes, el seu entorn no dona valor al fet d’estudiar o l’alumnat participa poc en el teixit associatiu.

Escolars: el centre no atén adequadament la diversitat de l’alumnat; no hi ha mesures per reincorporar l’alumnat absentista; el currículum no té una perspectiva intercultural; les metodologies i la gestió de l’aula no afavoreixen l’assistència; no es genera sentiment de pertinença de l’alumnat; no es fa seguiment de l’assistència o hi ha problemes d’informació i comunicació.

Com prevenir l’absentisme a l’escola?

El Departament d’Educació, en coordinació amb diferents actors de la comunitat educativa i els Ajuntaments, desplega diverses mesures i recursos per garantir l’assistència de l’alumnat a classe.

Protocol d’absentisme: El protocol d’àmbit comunitari de prevenció, detecció i intervenció davant situacions d’absentisme promou mesures per prevenir l’absentisme i l’abandó escolar i un seguit d’intervencions educatives quan ja s’ha detectat la manca d’assistència a l’aula, tenint en compte els factors de risc ja mencionats. També estableix la coordinació i el treball en xarxa que s’ha de donar entre els actors de la comunitat educativa, i la col·laboració necessària entre la Generalitat i els municipis.

Comissions d’absentisme d’àmbit comunitari: Actuen en una zona educativa determinada i s’encarreguen de coordinar la detecció, prevenció i actuació davant factors de risc d’absentisme. Les presideix la Inspecció d’Educació, i també en formen part un representant de l’Ajuntament o del Consorci d’Educació, els directors i directores dels centres educatiu, l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) i altres professionals que es consideri que hi han de participar. El curs 2020-2021 hi havia 176 comissions d’absentisme a Catalunya.

Inversió pública: La inversió de pressupost és un factor de pes per combatre l’absentisme escolar. El 2018 el 12% de municipis de més de 10.000 habitants a Catalunya havia incrementat els seus recursos contra l’absentisme escolar i en la vigilància de l’escolaritat obligatòria, i gairebé vuit de cada deu municipis d’aquestes dimensions comptava amb un programa de lluita contra l’absentisme, segons l’informe “Estat de l’educació a Catalunya” del 2021 de la Fundació Bofill. El curs 2020-2021 26 municipis van implementar o dinamitzar un pla local de prevenció d’absentisme, en el marc del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE). 

Com actuem al Casal dels Infants contra l’absentisme?

Al Casal dels Infants acompanyem cada any més de 6.000 infants, pares i mares a través de 63 serveis socioeducatius. El reforç educatiu fora de l’horari lectiu té una importància cabdal en la nostra acció social. Volem enfortir els itineraris educatius dels nois i noies, i competències clau com l’autonomia i el desenvolupament personal, les relacions familiars positives i les competències relacionals per a la participació. També involucrem les seves famílies en aquest acompanyament, enfortint les seves competències i oferint-los suport en la criança, i treballem en xarxa amb el veïnat i altres entitats i organitzacions del territori, com les escoles i els instituts. Per tot plegat, tenim un paper clau en la prevenció i intervenció davant dels quatre factors de risc que afavoreixen el fracàs escolar.

 

NotíciaCom combatre l'absentisme escolar?