Ajuts Covid per l’habitatge

23/12/2020

La situació de panèmia que estem vivint des del mes de març ha deixat a moltes persones que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat en una situació d’alt risc i amb greus problemes d’habitatge

Amb l’allau constant d’informació que ens arriba a través dels mitjans de comunicació, a vegades és difícil identificar els diferents ajuts i saber a quins es pot accedir. 

En aquest article t’expliquem quins son els ajuts socials per l’habitatge impulsats per la Generalitat de Catalunya arran de la Covid-19 per a persones o famílies afectades econòmicament per la pandèmia. 

Desnonaments 

El problema de l’habitatge no ens ve de nou, moltes famílies en risc d’exclusió ja estaven patint greus problemes per pagar els lloguers abans de la pandèmia, com ens explicava la Marina, participant del Casal Jove del barri del Raval. 

Ella i la seva família van haver de canviar diverses vegades de pis perquè no podien pagar el lloguer, i això afectava emocionalment tant a ella com als seus pares i germans que vivien amb una sensació d’inseguretat constant. 

Arran de la crisi actual les situacions s’han agreujat, i moltes persones s’han trobat sense cap font d’ingressos i amb el perill i l’angoixa de ser desnonades. 

Els ajuts socials en moratòria de desnonaments estableixen que fins al 31 de gener de 2021 es manté vigent la prohibició de desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial. 

També s’amplia la possibilitat de demanar al propietari una pròrroga de sis mesos del contracte vigent de lloguer si acaba abans del 31 de gener de 2021, una mesura que no s’aplicarà si s’ha arribat a un acord previ diferent o si el propietari necessita l’habitatge per a usar-la ell.

Aquests ajuts els poden solicitar les persones llogateres en situació de vulnerabilitat, sense alternativa d’un altre habitatge, que tinguin una demanda de desnonament per manca de pagament del lloguer en curs, amb o sense una data de desnonament.

Aquí hi trobareu tota la informació sobre ajuts en moratoria de desnonaments

Ajornament del lloguer 

Els ajuts per pagar el lloguer que poden demanar les persones que s’han vist afectades econòmicament per la Covid-19 són mesures que no ofereixen solucions a llarg termini, ja que si s’aconsegueix una moratòria de pagament s’haurà de fer front a aquest en un futur, i en els habitatges privats aquesta no s’extendrà més de 4 mesos. A més, es demanen una sèrie de requisits que potser no totes les persones en greu situació de vulnerabilitat cumpliran i per tant no podran accedir a aquestes ajudes. 

  • Habitatges públics

Pel que fa als ajuts per habitatges públics s’estableix la suspensió de la facturació dels contractes de lloguer dels pisos i locals comercials del parc d’habitatges públics de la Generalitat des de l’abril i fins que duri la situació d’excepcionalitat.

Les rendes que no es paguin mentre duri la moratòria es facturaran de manera prorratejada durant 12 mesos en els successius rebuts mensuals una cop que acabi aquesta situació.

  • Contractes privats i locals 

Per als contractes privats d’habitatges i locals, també hi ha l’opció que el propietari i l’inquilí acordin fer servir la fiança dipositada a l’INCASÒL com a pagament del lloguer. Aquest acord ha de ser de les dues parts. S’ha de formalitzar en el model de document de l’INCASÒL i registrar una còpia signada del document en format “pdf” per correu electrònic a fiances.ingressos@gencat.cat fent referència del número de control (NC) del Model 2 d’ingrés o del número de registre emès per INCASÒL.

  • Grans propietaris

S’ha establert un ajornament del pagament del lloguer o reducció del 50% per habitatges de grans propietaris, d’empreses o entitats públiques que no sigui la Generalitat. 

Es tracta d’un ajornament del pagament del lloguer o d’una reducció del 50% de la renda del lloguer per a les persones i famílies vulnerables. No significa la condonació dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer.

Les persones i famílies en situació de vulnerabilitat que visquin en un habitatge d’un gran propietari, una empresa o entitat pública que no sigui la Generalitat poden demanar aquest ajut si compleixen aquests requisits:

  • Que tinguin un contracte de lloguer d’habitatge habitual segons la Llei d’arrendament urbans.
  • Que el propietari sigui una empresa o una entitat pública d’habitatges o sigui titular de més de 10 habitatges, excloent garatges i trasters, o que tingui una superfície construïda de més de 1.500 m2.
  • Que estiguin obligades a pagar l’import del lloguer i haver passat a situació d’atur, expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO), o haver vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies semblants que hagin comportat una pèrdua d’ingressos, sempre que els ingressos del conjunt de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud no superin els 1.613,52 euros mensuals.
  • No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que inclou els cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per treballar.
  • Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill si la família és monoparental.
  • La suma de la renda del lloguer, les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) ha de ser de més del 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
  • Aquesta mesura es mantindrà durant un màxim de quatre mesos. En el cas de la moratòria, el no pagat ara es retornarà de forma fraccionada durant un mínim de tres anys però sempre dins del temps de durada del contracte.

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans i víctimes de violència masclista 

També es va establir un avançament dels pagaments dels ajuts al lloguer a les persones majors de 65 anys i a les dones víctimes de violència masclista, en el que la Generalitat de Catalunya avançarà el pagament dels ajuts al lloguer d’aquests col·lectius especialment vulnerables. 

L’Ingrés Mínim Vital

Tot i no ser específicament per l’habitatge, un dels ajuts dels que més es parla és el de l’ingrés mínim vital, la prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que careixen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques. 

El problema és que tramitar l’ingrés mínim vital s’està convertint en una veritable odissea per a moltes persones, tal com us explicàvem en aquest article sobre la USSEM: l’Unitat de Suport Social en Emergència que ajuda a famílies que participen en l’associació a tramitar la prestació, i per tant aquest ajut no està arribant a milers de persones que ho necessiten molt. 

Des de Casal dels Infants continuem treballant per facilitar l’accés de les famílies més vulnerables a aquest ajut i per garantir que tots els nens i nenes creixin en igualtat d’oportunitats

NotíciaAjuts Covid per l’habitatge