Diferència entre fundació i ONG

17/07/2023

 

voluntaria a una ONG. Descobreis la diferència entre fundació i ONG.

Una ONG i una fundació són dos tipus d’entitats sense ànim de lucre que tenen objectius similars en termes de promoure el benestar social i treballar en àrees d’interès públic. No obstant això, no són iguals. Si vols saber la diferència entre fundació i ONG, continua llegint.

 

Quina és la diferència entre fundació i ONG?

Les diferències clau entre una fundació i una ONG són: 

  • Estructura legal: Una ONG és una entitat creada per persones o grups de persones amb l’objectiu d’abordar problemes socials, polítics, ambientals o altres temes d’interès públic. Les ONG poden tenir diferents estructures legals com ara associacions, cooperatives o societats civils. Una fundació és una entitat legalment constituïda amb una estructura de govern i gaudeix de certs beneficis fiscals. Les fundacions solen ser creades per una persona o un grup de persones que aporten recursos econòmics o patrimonials per complir un propòsit específic.
  • Font de finançament: Les ONG depenen generalment de diverses fonts de finançament, com ara donacions d’individus, empreses, organitzacions internacionals i agències governamentals. Les fundacions, per altra banda, acostumen a estar finançades pels recursos proporcionats pels seus fundadors o per donacions i llegats atorgats per tercers.
  • Àmbit d’acció: Les ONG poden treballar en una àmplia varietat d’àrees, com ara drets humans, medi ambient, salut, educació, desenvolupament comunitari, entre d’altres. Poden tenir un enfocament local, nacional o internacional, i solen implementar projectes i programes específics per abordar els problemes en què s’enfoquen. Per part seva, les fundacions també poden tenir un àmbit d’acció ampli o estar dedicades a una àrea temàtica específica. Tot i això, solen enfocar-se més en el finançament de projectes i en la concessió de subvencions a altres organitzacions sense ànim de lucre per dur a terme les seves activitats.
  • Govern i estructura interna: Les ONG tenen una estructura més flexible i poden estar dirigides per una junta directiva o un grup de persones que prenen decisions clau.Lles fundacions tenen una estructura més formalitzada amb un consell d’administració o un patronat que s’encarrega de la presa de decisions estratègiques i la supervisió de les activitats de la fundació.

 

Què signifiquen les sigles ONG?

Les sigles ONG signifiquen “Organització No Governamental”. Una ONG és una entitat sense ànim de lucre i independent dels governs que es dedica a la promoció de causes socials, humanitàries, mediambientals, culturals o de qualsevol altre tipus d’interès públic.

Les ONG són organitzacions formades per ciutadans o grups de ciutadans que s’uneixen voluntàriament per treballar conjuntament en la consecució d’objectius comuns. Acostumen a tenir una estructura democràtica i participativa, i es financen a través de donacions, aportacions dels seus membres, subvencions, patrocinis o altres fonts de finançament.

Les ONG tenen un paper important en la societat en abordar temes d’interès públic. Les ONG poden tenir diferents estructures, mides i abasts. Algunes són locals i s’enfoquen en problemes específics a una comunitat determinada, mentre que altres operen a nivell nacional o internacional, abordant qüestions globals. Les ONG també poden ser de caràcter voluntari o tenir personal remunerat per dur a terme les seves activitats.

 

Com funciona una ONG?

Una ONG funciona d’acord amb la missió i els objectius específics. Aquests són els aspectes clau del funcionament d’una ONG: 

  • Missió i objectius: Cada ONG té una missió definida, que és el propòsit fonamental de la seva existència. Aquesta missió es basa en els objectius específics que l’organització busca assolir, ja sigui abordar problemes socials, promoure drets humans, protegir el medi ambient, brindar serveis a comunitats desfavorides, etc. 
  • Estructura i organització: Les ONG poden tenir una varietat d’estructures organitzatives, però inclouen generalment una junta directiva o un consell d’administració responsable de la presa de decisions estratègiques i la supervisió general de l’organització. També poden tindre un equip de treball remunerat que s’encarrega de les operacions diàries i la implementació de programes.
  • Finançament: Les ONG obtenen fons de diverses fonts per finançar les activitats. Aquestes poden incloure donacions d’individus i empreses, subvencions governamentals, patrocinis, esdeveniments de recaptació de fons i quotes de membres. El finançament pot ser una tasca contínua i desafiant, per la qual cosa sovint les ONG busquen diversificar les seves fonts d’ingressos.
  • Programes i projectes: Les ONG implementen programes i projectes relacionats amb la seva missió i els seus objectius. Aquests poden incloure activitats com investigació, educació, serveis comunitaris, promoció i defensa de drets, assistència humanitària, entre d’altres. Les ONG solen treballar en col·laboració amb altres organitzacions i actors rellevants per maximitzar limpacte dels seus esforços.
  • Participació i voluntariat: Moltes ONG compten amb la participació de persones voluntàries que dediquen el temps i les habilitats per donar suport a les activitats de l’organització. Aquestes persones exerceixen rols diversos, des d’assistència a la implementació de programes fins a tasques administratives i de sensibilització. La participació del voluntariat pot ser fonamental per ampliar la capacitat de l’ONG i assolir els objectius.
  • Rendició de comptes i transparència: Les ONG han de retre comptes als seus donants, beneficiaris i a la societat en general. Això implica mantenir una gestió financera transparent, informar sobre l’ús dels recursos, avaluar i comunicar l’impacte dels programes i complir les lleis i les regulacions pertinents.

 

Què és una fundació?

Una fundació és una organització sense ànim de lucre que s’estableix legalment amb el propòsit de dur a terme activitats d’interès públic. El seu objectiu principal és promoure i donar suport a causes benèfiques, educatives, culturals, científiques, socials o altres d’importància per a la societat.

Les fundacions es constitueixen mitjançant una dotació inicial de recursos financers, béns o altres actius donats per una persona o una entitat. Aquests actius s’administren i s’inverteixen de manera que els interessos o beneficis generats s’utilitzen per finançar les activitats i els programes de la fundació al llarg del temps.

Les fundacions poden tenir diferents enfocaments i àrees d’acció i poden operar a nivell local, nacional o internacional, i solen establir aliances i col·laboracions amb altres organitzacions i actors rellevants.

En aquest cas, la diferència entre fundació i ONG seria que les ONG sovint implementen directement els seus projectes i programes, i les fundacions atorguen beques, subvencions o suport financer a través de convocatòries públiques. 

Pel que fa a la governança, les fundacions solen estar dirigides per un patronat o consell d’administració, encarregat de prendre decisions estratègiques i vetllar pel compliment dels objectius de la fundació. 

 

Ajuda’ns a continuar donant suport als infants i joves en risc d’exclusió.

Fes un donatiu aquí

Fes voluntariat, informa’t aquí

NotíciaDiferència entre fundació i ONG