Què és la intervenció socioeducativa?

9/05/2023

Al Casal dels Infants entenem la intervenció socioeducativa amb infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat com l’acompanyament que els oferim perquè reforcin quatre competències clau per superar el risc d’exclusió social, adaptant-nos a cada etapa vital.

Quins són els àmbits d’intervenció socioeducativa?

Els àmbits de les competències clau que treballem en la nostra intervenció socioeducativa són els següents:

 • Competències personals:

  Són les necessàries per a la realització i desenvolupament de la persona i suposen la base de la resta de competències, amb les quals s’interrelacionen. S’hi inclouen les competències comunicatives i les relacionades amb l’autonomia i la iniciativa personal.

 • Competències socials per a la participació:

  Permeten la interacció social en entorns diversos. Estan relacionades amb la diversitat cultural, l’esperit crític, la solidaritat, la convivència, el treball en equip, l’assertivitat i el diàleg

 • Competències per a l’èxit educatiu i formatiu

  Possibiliten la integració dels aprenentatges escolars necessaris per assolir l’educació bàsica obligatòria i adquirir motivació, afavoreixen la continuïtat formativa en estudis postobligatoris i la inserció laboral.

 • Competències per desenvolupar relacions familiars positives

  Incidim en el desenvolupament de competències que afavoreixin les relacions familiars positives i les habilitats dels progenitors per exercir una criança saludable.

 

¿Quines són les tècniques socioeducatives?

Aquestes són els principis pedagògics que regeixen la nostra acció social i les tècniques i tasques socioeducatives relacionades:

 • Les persones al centre

Considerem la persona al centre de tot, contemplant el seu entorn i context.

 • Seguim el model de relació d’ajuda: l’educador acompanya i orienta, la persona decideix i potencia els seus canvis.
 • Promovem l’escolta, l’empatia, els espais de reflexió i debat, la confiança i la corresponsabilitat

 

 • La força del grup

La dinàmica grupal és una eina fonamental del treball socioeducatiu, en l’àmbit cognitiu, relacional i emocional.

 • Generem cohesió grupal amb rols per a cadascú

 • Potenciem l’autogestió i la presa de decisions compartida

 • Oferim espais de coneixença on construir xarxes de suport

 • Afrontem la resolució dels conflictes i el reconeixement de mèrits amb l’ajuda del grup

 • Connectem les persones amb altres grups de la comunitat

 

 • La participació

La participació és un dret que permet als infants, adolescents, joves i famílies ser protagonistes dels seus canvis i de la transformació dels barris.

 • Apostem per espais de rotllana i assembles, per tenir veu, reflexionar, decidir, tenir consciència de grup, autogestionar-se i generar acords en la presa de decisions

 • Promovem els grups motor de participants per impulsar iniciatives

 • Facilitem espais per a la participació de les famílies

 • Promovem consells de participació i decisió

 

 • La coeducació

Promovem una educació amb perspectiva de gènere que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere

 • Generem serveis específics per respondre a les necessitats de noies i dones

 • Desmuntem estereotips i rols de gènere a través del pensament crític

 • Prevenim les relacions abusives

 • Treball en xarxa amb entitats especialitzades en violència de gènere i coeducació

   

 • El respecte a la diversitat

Visibilitzem la diversitat i la incorporem com un valor.

 • Utilitzem un llenguatge inclusiu

 • Generem espais i activitats que afavoreixin la interculturalitat

 • Aprofitem les potencialitats que suposa la diversitat en els equips i grups de participants

 • Sensibilitzem respecte a la diversitat

 • Lluitem contra la discriminació racista, els rumors i els estereotips

   

 • L’aprenentatge significatiu

Creiem en un aprenentatge connectat als interessos de la persona i on aquesta n’és la protagonista.

 • Indaguem en les aficions, somnis i interessos dels participants

 • Fomentem que pensin en lloc de donar-los respostes

 • Oferim racons o ambients d’aprenentatge i experimentació

 • Reforcem els èxits i animem a continuar

 

 • L’educació en valors

Promovem els valors democràtics, la solidaritat, l’esperit crític, la igualtat i el respecte, la interculturalitat i la sostenibilitat, entre altres.

 • Fomentem espais de reflexió i participació

 • Transmeten valors amb l’exemple, no només amb la paraula

 • Informem i debatem sobre temes d’actualitat que afecten els drets de les persones que acompanyem

   

 • Potenciar contextos estimulants

Oferim espais i experiències per potenciar les relacions socials, l’obertura de perspectives, el gaudi i l’experimentació.

 • Oferim un espai segur de participació i relació

 • Proposem activitats, reptes i experiències motivadores, amb opció de tria

 • Afavorim la descoberta de l’entorn proper, de la natura i de propostes culturals

 • Obrim perspectives i trenquem limitacions autoimposades

   

 • La visió holística

Acompanyem les persones des d’una perspectiva integral que té en compte tots els àmbits del seu desenvolupament, els factors que hi incideixen i els seus nexes amb els altres.

 • Tenim en compte aquesta globalitat quan atenem i valorem la persona

 • Treballem en xarxa per proporcionar un acompanyament integral

 • Potenciem els vincles i les xarxes de suport entre les persones

   

 • Acompanyar el cicle vital

Acompanyem les persones perquè en cada etapa vital assoleixin les competències per a l’autonomia i la superació del risc d’exclusió social.

 • Adaptem l’acció socioeducativa a l’edat i a les circumstàncies de les persones

 • Adrecem la persona al recurs més adient per al moment vital, també a recursos externs

NotíciaQuè és la intervenció socioeducativa?