Propostes per a les eleccions municipals 2023

3/05/2023

 

Davant les eleccions municipals del 2023, que tindran lloc el 28 de maig, i com fem en cada convocatòria de comicis per escollir els representants públics als Ajuntaments, des del Casal dels Infants hem treballat un document de propostes d’incidència política on recollim com volem transformar els barris on actuem perquè siguin més equitatius, vetllin pels drets dels infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat i prioritzin mesures contra la pobresa infantil. Aquests barris són el Raval i el Besòs i el Maresme (Barcelona), la Mina i el Besòs (Sant Adrià de Besòs), Santa Rosa, Raval i Fondo (Santa Coloma de Gramenet); Llefià i Sant Roc (Badalona) i el municipi de Salt. També hi posicionem aspectes positius que des dels Ajuntaments s’han aconseguit en l’últim mandat, així com aspectes pendents que creiem que han de ser prioritaris en els pròxims quatre anys.

Com es podrien tenir uns barris més equitatius?

A tots els municipis defensem un model de barris amb polítiques contra el risc de pobresa i exclusió social en la infància i les famílies, polítiques educatives que garanteixin aprenentatges en igualtat de condicionssuport al jovent contra l’abandonament escolar prematur i en els seus itineraris formatius, laborals i d’emancipació, i espais de trobada, participació i suport mutu.

A principis d’any vam enviar el document d’incidència de cada municipi als regidors en actiu del consistori corresponent, als alcaldes i alcaldesses actuals i als candidats a l’alcaldia, amb l’objectiu que tinguin en compte les nostres demandes en les seves propostes per a la ciutat i en la futura acció de govern durant el proper mandat. Arran d’aquests enviaments, hem mantingut trobades amb els representants polítics que ens ho han demanat, per explicar amb més deteniment les nostres propostes.

Propostes municipals 2023

Aqui podeu consultar el nostre posicionament en cada ciutat on actuem, clicant al nom del municipi, i a continuació us resumim els aspectes positius i els pendents als barris.

Barcelona

El Raval:

Aspectes positius:

 • L’ampliació de l’equip del Servei de Detecció i Intervenció a Menors no Acompanyats.
 • L’ampliació de les figures d’Educadors/es Socials i Integradors/es socials als centres educatius de màxima complexitat. 
 • El programa d’activitats culturals, artístiques, i científiques extraescolars a través del Pla de Barris.
 • La consolidació del Programa Làbora com a model de millora de l’ocupabilitat.

Aspectes pendents:

 • Més claredat en els criteris per rebre el Fons d’infància i suport a les famílies en la tramitació.
 • Garantir atenció a joves en situació de sensellarisme.
 • Ampliar els serveis d’habitatge, salut mental, formació i acompanyament al jovent migrat sol, i més enllà dels 21 anys.
 • Ampliar horaris en els serveis Aquí t’escoltem i Consulta’m, apropant-los a les entitats i incorporant-hi professionals d’origen cultural divers.
 • Incorporar vetlladores als equips dels Centres Oberts també durant el curs, per atendre infants amb necessitats educatives especials.
 • Garantir suport a les famílies em la sol·licitud de beques d’estiu i d’activitats extraescolars, amb informació entenedora.
 • Adaptar els horaris dels serveis socials a la població, amb atenció tres tardes a la setmana.
 • Més espais esportius comunitaris per a infants i joves.

El Besòs i el Maresme:

Aspectes positius:

 • La constitució de la Taula de treball pel Besòs i el Maresme.
 • La constitució del Consell d’Infància al districte de Sant Martí.

Aspectes pendents:

 • Incrementar les places de Centres Oberts, amb especial atenció a la franja d’edat dels 3-9 anys al Besòs i El Maresme.
 • Garantir la continuïtat dels projectes socials i educatius de l’Ajuntament el temps necessari perquè puguin consolidar-se, al Besòs i el Maresme.
 • Espais adequats per al desenvolupament de les accions socioeducatives amb infància, adolescència i famílies

Santa Coloma de Gramenet

Aspectes positius:

 • La promoció d’activitats i programes comunitaris. 
 • Polítiques amb perspectiva de gènere.
 •  Activitats i serveis per al benestar emocional del jovent.

Aspectes pendents:

 • Més places d’escoles bressol i equitat en la petita infància.
 • Una estratègia compartida per a l’èxit educatiu. 
 • Comissions socials a les escoles amb serveis socials i entitats socials.
 • Reactivar la Taula d’Infància.
 • Treball entre l’Ajuntament i les entitats en el model dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa.
 • Una tarifació social per activitats de lleure a l’estiu que afavoreixi més els infants desfavorits.

Sant Adrià de Besòs

Aspectes positius:

 • El lideratge de l’ajuntament en la constitució del Consell Escolar Municipal. 
 • La constitució del Consell d’infància i adolescència.
 • La incorporació de les entitats a la Taula municipal per abordar l’absentisme escolar.

Aspectes pendents:

 • Millorar la dotació de places i recursos que puguin abordar les etapes 0-3 i 3-6.
 • Desplegar el model SIS tenint en compte les entitats que estan arrelades al territori.
 • Apropar, de nou, l’oficina d’atenció dels serveis socials al barri.

Badalona

Aspectes positius:

 • La consolidació de la Taula d’Infància i Adolescència de Badalona.
 • Treball conjunt per la definició del model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa.
 • Treball conjunt per a l’ampliació de places per a activitats d’estiu. 
 • Incorporar vetlladors/es  als Centres Oberts a l’estiu, per atendre infants amb necessitats educatives especials.
 • Reactivació de la Comissió Local d’Absentisme, que ha estat set anys aturada.

Aspectes pendents:

 • Una política d’activitats educatives de lleure, culturals i esportives que prioritzi els infants en situació de vulnerabilitat.
 • Incloure la figura de vetlladores als equips de centre obert  durant el curs escolar. 
 • Definir i implementar polítiques de participació comunitària a Llefià i Sant Roc.
 • Una estratègia compartida contra l’absentisme i abandonament escolar a Sant Roc.
 • Garantir una política d’habitatge amb mesures d’emergència davant els desnonaments, prioritzant la infància.

Salt

Aspectes positius:

 • El Pla d’habitatge amb un parc municipal d’habitatge públic que prioritza el lloguer per a famílies en situació de vulnerabilitat, joves i gent gran. 
 • L’increment de places del Casal municipal d’estiu, la millora de la tarifació social de preus i la incorporació de vetlladors/es per atendre infants amb necessitats educatives especials. 
 • L’accés a les escoles i instituts públics com a espais comunitaris i educatius fora de l’horari escolar.
 • La voluntat d’implementar una política municipal que lluiti contra la segregació escolar.

Aspectes pendents:

 • Més places d’escola bressol amb criteris d’accés que prioritzin les famílies en situació de vulnerabilitat.
 • Incrementar les places dels serveis d’intervenció diürns de caire preventiu.
 • Promocionar la participació comunitària com a garant de la cohesió social.
 • Desenvolupar una política social i educativa amb tots els agents del municipi.
 • Garantir l’accés als subministraments bàsics (alimentació, aigua i llum) a les persones en situació de vulnerabilitat. 
 • Incrementar les ajudes per al lloguer així com incentivar una campanya contra la discriminació per procedència en l’accés a l’habitatge.

NotíciaPropostes per a les eleccions municipals 2023