Metodologies educatives per aplicar a l’aula

16/05/2023

 

Tenir una metodologia clara per donar suport a les lliçons és fonamental per aconseguir que l’alumnat aprengui de manera significativa i retingui els coneixements. Les metodologies d’aprenentatge són, per tant, una sèrie de tècniques i estratègies que l’equip docent utilitza a l’aula per facilitar l’aprenentatge dels i les estudiants, així com el seu desenvolupament cognitiu i socioemocional, i guiar-los cap a determinats resultats d’aprenentatge. 

Al Casal dels Infants apostem per l’educació com a eina per aconseguir oportunitats que permetin a infants, joves i famílies superar el risc d’exclusió social. Treballem amb un Marc Pedagògic que unifica el model d’intervenció directa que duem a terme als nostres serveis. Comptem amb una base teòrica basada en diferents referents pedagògics (l’educació en el lleure, l’enfocament centrat en la persona, la filosofía Montessori, entre d’altres) que adaptem a les competències clau per a cada etapa vital.

 

Tipus de metodologies d’aprenentatge 

A continuació, expliquem diferents tendències educatives i metodologies a l’aula, algunes de les quals desenvolupem al Casal. 

 

Aprenentatge basat en projectes (ABP)

L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és una de les tendències educatives més esteses globalment. L’ABP és una tendència educativa que parteix d’una pregunta o repte que els i les alumnes resoldran a partir d’aplicar a la pràctica els coneixements teòrics apresos a l’aula. Per exemple, plantejant a la classe una pregunta quotidiana com “com arriba a les cases l’aigua corrent?”, els i les estudiants treballen en equip, amb creativitat i pensament crític per resoldre-ho, amb l’acompanyament de l’equip docent i dels coneixements de les diferents assignatures. 

 

Aprenentatge cooperatiu 

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia basada en el treball en equip i la cooperació entre l’alumnat. Els i les estudiants es divideixen en grups per resoldre problemes, aplicar coneixements i aprendre’n de nous en la seva resolució. És una metodologia que permet pensar conjuntament, compartir idees i destacar les fortaleses i habilitats de cada un dels membres del grup, i que fomenta la comunicació efectiva, el processament grupa犀利士
l i les habilitats interpersonals i socials

 

Aprenentatge basat en competències

L’aprenentatge basat en competències se centra en el desenvolupament de les habilitats dels i les alumnes. Per aplicar-la, cal identificar quines competències es volen treballar i crear activitats d’aprenentatge que permetin desenvolupar-les. Les activitats han d’estar adreçades a afavorir la motivació de l’alumnat, de manera que els permeti fer una reflexió sobre el seu propi aprenentatge i veure la funcionalitat per a les seves vides. 

 

Aprenentatge actiu 

L’aprenentatge actiu és una tendència educativa que involucra els nois i noies en el seu propi aprenentatge, on de manera autònoma participen en activitats que promouen la reflexió, la resolució de problemes i la investigació. L’alumnat assumeix el paper actiu, pensa, planifica, fa recerca, es comunica i pren decisions, mentre el docent té un paper de mediador, orientant l’alumne en els projectes i temes a treballar per seguir el currículum escolar. 

 

Per què aplicar les metodologies educatives? 

Aplicar metodologies educatives a l’aula és clau perquè l’aprenentatge de l’alumnat sigui significatiu i durador, motivats pel dinamisme i l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics. Les metodologies a l’aula tenen molts beneficis: 

 

Fomenten l’aprenentatge significatiu 

Les tendències educatives permeten que els estudiants s’involucrin activament en l’aprenentatge de coneixements i es relacionin amb el contingut del currículum educatiu de manera significativa.  

 

Millora en la motivació i interès dels estudiants 

Trenquen amb el model tradicional -i menys dinàmic- de fer classe, com les lliçons magistrals, on el o la docent parla i explica i l’alumnat escolta. Les metodologies a l’aula són més dinàmiques i transformadores, ajuden a mantenir l’alumnat despert, motivat i interessat en l’aprenentatge. 

 

Desenvolupament d’habilitats 

A part d’adquirir coneixements, les metodologies educatives es duen a terme posant en pràctica habilitats i competències socioeducatives, com la creativitat, la responsabilitat, el treball en equip, la comunicació efectiva o l’autonomia.

 

Consells per escollir la metodologia adequada

De tendències educatives n’hi ha moltes i d’estudiants, també. Per això, és important triar una metodologia d’aprenentatge que s’adapti a l’alumnat. A continuació et detallem un llistat de consells a l’hora de triar la metodologia a l’aula. 

 

Reflexionar sobre els objectius que es volen aconseguir i definir-los 

El primer pas per escollir la metodologia educativa més adequada és reflexionar sobre quins objectius d’aprenentatge es volen assolir. Si es prioritza treballar la comunicació efectiva i l’autonomia, s’haurà de triar una metodologia en què l’alumnat tingui un paper actiu i li permeti treballar en equip, per exemple.  

 

Conèixer els i les estudiants 

Saber les necessitats de l’alumnat és clau per triar la metodologia correcta i adequada per al grup. S’ha de tenir en compte les habilitats, necessitats, l’accés a les TIC i ritmes d’aprenentatge dels i les estudiants. Les metodologies d’altres docents poden ser una bona inspiració, però és important tenir present el context propi i l’alumnat amb qui es treballa.  

 

Informar-se i fer recerca sobre les metodologies d’aprenentatge 

Documentar-se sobre les diferents tendències educatives és necessari per saber entre quines es pot triar. Cada una, amb els seus avantatges i inconvenients, s’adaptarà de diferent manera al grup i als objectius que es volen aconseguir. 

 

 

NotíciaMetodologies educatives per aplicar a l’aula