“La dona és la participant clau del programa Làbora, representa quasi un 70% de les nostres participants”

22/01/2024

 

Làbora és un programa de cooperació públicosocial impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, la Creu Roja, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya). La seva funció se centra en fomentar l’ocupació a la ciutat de Barcelona i apropar les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. 

El Casal dels Infants n’és una entitat col·laboradora, i és el punt de referència d’orientació del Raval Sud. Ens ho explica la Lola Navarro, educadora responsable del programa Làbora al Casal dels Infants. 

 

Què és el programa Làbora i quin és el seu objectiu? 

El programa Làbora té com a objectiu millorar les condicions d’ocupació i aconseguir una inserció al mercat laboral normalitzada de persones amb algun risc de vulnerabilitat social. Pretén donar resposta a un mercat laboral molt canviant, a una bretxa digital cada cop més accelerada i a les vulnerabilitats socials de les persones que atenem. Posant tot això en el centre, les acompanyem en el disseny del seu pla de treball, centrat en el model de competències. Aquest pla servirà per poder-les capacitar, trencar amb aquesta bretxa digital i sostenir dins de les seves vulnerabilitats, que no desapareixen, un procés que els faciliti i els acompanyi a una inserció laboral, per així intentar millorar les seves condicions actuals.

 

Per a qui està pensat el programa Làbora?

Les persones destinatàries del programa són derivades dels centres de serveis socials i d’altres serveis específics de la ciutat. Han d’estar empadronades a la ciutat de Barcelona i han de tenir autorització de treball vigent. 

Les dificultats que aquestes persones es troben per entrar al mercat laboral són diverses. La bretxa digital n’és una, ens trobem també amb persones en processos de desnonament a qui els és molt difícil sostenir un procés d’inserció laboral en aquestes condicions. També, discriminacions per racisme i pel fet de ser dona i de més de 40 anys. La dona és la participant clau de Làbora, quasi un 70% de les persones que atenem són dones. 

 

Com funciona el treball en xarxa de Làbora?

Des del programa duem a terme un treball en xarxa amb serveis socials -com a agent derivador-, entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat. Després de l’itinerari d’inserció i orientació laboral del programa amb les entitats socials, arriba la part d’intermediació. És quan relacionem les ofertes de feina publicades per les empreses, que han confiat en Làbora per buscar empleats, amb els participants del programa que s’han estat preparant i formant per complir amb els requisits exigits del perfil professional al qual aplica com a candidat o candidata.

 

Quin és el rol del Casal dels Infants dins del programa Làbora?

Som el punt d’orientació de referència del Raval Sud, i som el referent dels i les nostres participants durant totes les fases del programa. Un cop arriben al Casal, iniciem un procés d’acollida que serveix per conèixer el o la participant i començar a fer un diagnòstic de la seva situació sociolaboral. En base a això, elaborem de manera conjunta un pla de treball amb el qual treballarem per a la capacitació: des de competències més bàsiques com idiomes o tecnologia, o competències més específiques com el carnet del sector professional, formacions reglades o no reglades… En alguns casos de persones més joves, fomentem també el retorn escolar. 

Des d’aquí, podem fer derivacions per a formació, per la millora competencial tant bàsica, com transversal, com específica. Un cop la persona està capacitada, la derivem a la fase d’intermediació. És aquí on l’equip de prospecció del programa s’encarrega de mediar entre l’empresa i el o la participant, i així aconseguir aquesta inserció que persegueix el programa Làbora.  

 

Quantes persones participen en el Làbora, i quantes han aconseguit un contracte laboral després d’haver format part del programa?

Durant l’any passat van participar 224 persones dins del programa Làbora al Casal dels Infants. D’aquestes, 32 han aconseguit una inserció laboral real aconseguint un contracte de feina, superant l’objectiu inicial. Aquest nombre són contractacions a través del mercat normalitzat, és a dir, no té en compte les ofertes de feina proveïdes per Làbora. Aquesta dada reflecteix la implicació dels i les participants en el seu itinerari, ja que, gràcies a l’empoderament personal i professional són capaces d’abordar amb èxit el procés de cerca de feina i aconseguir així un treball en el mercat de treball normalitzat. Les insercions a través de les ofertes intermediades pel programa Làbora han estat 25.

Entrevista“La dona és la participant clau del programa Làbora, representa quasi un 70% de les nostres participants”